Cup Jumper!

بازی فنجان پرنده بازی جذابی است که در آن شما کنترل یک فنجان را برعهده دارید و باید تا می توانید فنجان را به ارتفاعات بالا بفرستید!