۲۰۹۷: Special Forces vs Invaders

هشدار: شما باید برای عملکرد بهتر این برنامه با دسترسی اولیه موافقت نمایید.

زمین در آینده ی نزدیک
مهاجمان زمین را به سلطه در آورده اند ,مردم را شکنجه و آزار می دهند و با نیروهای نظامی می جنگند.
مهاجمان هر مانعی را از سر راه خود بر می دارند.تنها شانس نجات شهر نیرو های نظامی است.
نیروهای نظامی از سربازان ویژه با مهارت ها و قدرت های منحصر به فرد تشکیل شده اند.یک تیم قدرتمند می تواند مهاجمان را شکست دهد.شما در این بازی می توانید مهارت های سربازان خود را ارتقا دهید و به قدرتی عظیم دست پیدا کنید.