Swipe The Disk
این بازی بر اساس مشکل مشهور برج هانوی است..
هدف این بازی این است که شما همه دیسک ها را ازطریق برج موقت از برج مبدا به برج مقصد حرکت دهید.
قانون اصلی این است که شما نمیتوانید یک دیسک بزرگتر روی دیسک کوچکتر قرار دهید.
همانطور که سطح بازی بالاتر می رود تعداد دیسک ها و سطح دشواری نیز بالاتر می رود.
تعداد دیسک ها درهربازی با تعداد حرکت های بازی مرتبط است.