Zombie Pandemic-UNDEAD FACTORY
زامبی ها در زمین می چرخند و زمین را تبدیل به جهنم کرده اند.
تنها یک قاتنون وجو داردد.یا غارت کنید و یا غارت شوید.
اگر شما زنده بمانید پیروز خواهید شد؟و یا اغاز یک پایان دیگر خواهد بود؟
حتی با استفاده از خود زامبی ها و انجام هر آنچه که می توانید تلاش کنید زنده بمانید.
بازماندگان را جمع آوری کنید:
انها ممکن است ضعیف شده باشند اما حتی انها هم می توانند برای هدف های بسیار مهم و خاص مورد استفاده قرار بگیرند.
تمدن خود را دوباره بسازید
اگر شما زندگی را انتخاب می کنید باید محل زندگی خود را با دیوار های قوی محصور کنید تا به رامبی ها اجازه نده که به شما هجوم بیاورند.
به یک تیم ملحق شوید
زنده ماندن در این دنیا بسیار دشوار است.به گروه های و دوستان خود بپیوندید.
از تاکتیک های دفاعی استفاده کنید.
زامبی هایی را که به محل زندگی شما حمله کرده اند را با استفاده از تکه گوشت هایی کاهش دهید.