این نرم افزار یک سرویس دسترسی است که به کاربران نابینا و کم بینا کمک می کند که با دستگا های خود تعامل داشته باشند.این نرم افزار باز خورد های گفتاری ،شنیداری و لمسی را به دستگاه شما اضافه می کند.
این نرم افزار به صورت پیش نصب یر روی اکثر دستگاه های اندروید است.
برای همکاری با TalkBackاین وبسایت را مشاهده کنید: https://support.google.com/talkback/
برای روشن کردن TalkBack:
۱٫به قسم تنظیمات بروید
۲٫گزینه دسترسی را انتخاب کنید.
برای اندروید ۴٫۱ و بالاتر :
۳٫ TalkBackرا لمس کنید و آن را روشن کنید.
برای اندرویدهای ۴٫۰:
۳٫ TalkBackرا لمس کنید و آن را روشن کنید.
۴٫ به صفحه قبلی برگردید و Explore را لمس کنید.
اندرویدهای ۳٫۲ و قدیمی تر:
۳٫چک باکس دسترسی را انتخاب کنید.
۴٫سپس چک باکس TalkBack را انتخاب کنید