نرم افزار exopass برای برگزاری و شرکت در جلسات و کنفرانس ها
این نرم افزار یک فرم فن آورانه از جلسات به صورت سلف سرویس است که برای همه کنفرانس ها و در همه ابعاد ساخته شده است.به روز باشید و با کمترین امکانات و یا بیشترین امکاناتی که به آن نیاز دارید جلسات را اجرا کنید.این برنامه شامل:برنامه شرکت در جلسات،ثبت نام در جلسات،هدایت فواصل بین جلسات،پیگیری حضور در جلسات ونمایش امضا است.برای شروع به سایت www.expopass.com مراجعه کنید