به حیوانات بامزه جنگل کمک کنید تا به مکان امنی برسند. انگشت خود را روی صفحه بکشید تا برای حیوانات راه باز کنید. از از موانع و تله ها دوری کنید. با استفاده از مهارت منطق و تحلیل خود، به حیوانات با مزه کمک کنید تا به خانه برسند. چند شخصیت را خواهید دید که در جنگل بازی می کنند و هر کدام از آنها باید به جای خاصی برسد. باید طوری راه ها را برای حیوانات جنگل باز کنید که به هم نخورند. از پل استفاده کنید. یادتان باشد که گنج ها و جوایز مختلف را جمع کنید.

با کشیدن انگشت خود، مسیر های رنگارنگی بکشید که حیوانات جنگل را به مکان امنی می رساند. از موانع دوری کنید، پل ها را جهت دهی کنید و در این بازی فکری بامزه اما سخت، غذا جمع آوری کنید. فقط مواظب هیولای شرور باشید.

اما پازل های فکری تنها شروع سرگرمی در این بازی هستند. آیتم ها و موفقیت های زیادی هستند که باید آنها را باز کنید و با خدمات کامل رسانه های اجتماعی و بازی گوگل، می توانید با دوستان خود در این سرگرمی شریک شوید. پیشرفت هایتان را با هم مقایسه کنید، به آنها در پازل های سخت کمک کنید و یا با هم رقابت کنید تا تابلو امتیازات معلوم کند که چه کسی استاد این بازی است!

در بازی خانه جنگل، خانه جایی است که مسیر در قرار دارد.