یک برنامه بسیار مفید وعالی برای کسانی که به ادبیات ولغاتی که در گفت وگوهای روزمره خود استفاده می کنند اهمیت می دهند.در این برنامه معنا ومفهوم دقیق لغاتی که در گفت وگوهای خود از آنها استفاده می کنیم گنجانده شده است.این برنامه مفید را از دست ندهید.برای دریافت ودیدن تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.