آیا مایلید از زبان ائمه اطهار در مورد زن و شوهر و وظایف آن ها نسبت به هم را بشنوید؟ این برنامه دارای موضوعات و عناوین مختلفی می باشد که هرکدام در مورد روابط زن و شوهر از زبان ائمه گفته شده اند. پیشنهاد می کنیم این برنامه را از دست ندهید.

موضوعات موجود در برنامه:

حقوق زن و شوهر
حقوق زنان
حقوق مردان
حقوق زن در برابر مرد
حقوق مرد در برابر زن
زن و شوهر نسبت به هم باید چگونه باشند؟