یک برنامه جالب برای شما که در آن بیش از ۱۰۰۰ عدد پیامک طنز گنجانده شده است و به شما این امکان را می دهد که آن ها را برای دیگران ارسال کنید.این پیامک ها به سه بخش 

جک های گوناگون
اصن یه وضی!
فک و فامیله داریم!

تقسیم شده است که شما می توانید هر کدام را باز کرده و با تعداد زیادی پیامک مواجه شوید.به شما این برنامه را پیشنهاد می کنیم.