یک برنامه بسیار جالب برای کسانی که می خواهند بدانند سال تولدشان چه سالی بوده یا سال های پیش رو متعلق به کدام حیوان است.در این برنامه شما می توانید ببینید سال های بعد و یا قبل سال کدام حیوان بوده و فال کوتاهی از شخصیت های متولد آن سال را ببینید.این برنامه مفید را از دست ندهید.