برنامه بسیار مفید و کاربردی برای کارفرمایان.پیمانکاران و مشاوران در انجام امور مناقصه.در این برنامه اطلاعاتی نظیر:قیمت رایلی .قیمت ارزی.امتیاز فنی و… به نرم افزار داده می شود و برنامه هم قیمت تراز محاسبه و برنده ی مناقصه را مشخص می کند.این برنامه بسیار کاربردی را از دست ندهید.