بازی اعتیاد اور  Stupid Zombies v3.2.8

 

در بازی زامبی های احمق، شما باید زامبی ها را هدف قرار داده و بکشید. در هر مرحله تنها ۵ تیر دارید! ولی باید طوری تیر اندازی کنید که همه زامبی ها را مورد هدف گلوله خود قرار دهید. در واقع در این بازی هوش و تیراندازی به موقع اهمیت دارد.

بازی اعتیاد اور  Stupid Zombies v3.2.8