اگر از دانشجویان، پرسنل و استادان دانشگاه آزاد هستید برنامه آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد را دریافت کرده و اطلاعات کامل از قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه های آزاد سراسر کشور به دست آورید.

برخی از قسمت های مهم برنامه:

نحوه ثبت نام

نظام آموزشی دانشگاه آزاد

تعداد واحدها

حضور و غیاب دانشجویان

مرخصی تحصیلی

حذف و اضافه

انتقالی و مهمان شدن