شبح گری از جادوگر بد Borze فرار می کند. پیش از این گری یک پسر عادی بود تا این که با دوستانش تصمیم گرفتند تا به یک ماجراجویی به قلعه قدیمی و رها شده بروند. هنگامی که شما برای اولین بار به داخل قلعه می روید آنها فکر نمی کردند که یک جادوگر وحشتناک یخ زده در اعماق سیاهچال را بیدار کنند. جادوی تاریک جادوگر گری و روحش را در کریستال ابدیت زندانی کرد. به طور معجزه آسایی او موفق به فرار از جادو شد اما او را تبدیل به یک روح نمود. حال به این روح کمک کنید تا از قلعه فرار کند و دوستان واقعی اش را نجات دهد! او می داند که جایی در بیرون وجود دارد که انتظار سرنوشتش را می کشد!