Manual gearbox Car parking

در بازی پارکینگ خودرو شرایطی وجود دارد که شما مجبور به پارک دوبل و پارک موازی هستید.این برنامه تمرین مناسبی برای تقویت مهارت های پارک ماشین شماست.

پارک موازی یک روش پارک وسیله ی نقلیه است که باید خودرو خود را درون خطوط پارک دیگر ماشین ها پارک کنید.

دانلود Manual gearbox Car parking v3.2 بازی پارکینگ خودرو اندروید

شما باید یک ماشین دنده ای را برانید.

بهترین رکورد ذخیره می شود.

این بازی ۷۰ ماشین مختلف برای انتخاب شما دارد.از بازی رایگان لذت ببرید.

دانلود Manual gearbox Car parking v3.2 بازی پارکینگ خودرو اندروید