Escape Abduction

شما در اتاقی تاریک از خواب بیدار می شوید و نمی دانید که در کجا هستید و یا چه اتفاقی برای شما افتاده است. به اطراف اتاق نگاه می کنید، نمیدانید که چه اتفاقی ممکن است برای شما بیافتد فقط می دانید که باید فرار کنید.

دانلود Escape Abduction 1.1 بازی فرار از ربوده شدن اندروید

درگیر راز و رمز های این بازی شوید و رمز و راز بازی را در تاریکی های این بازی کشف کنید. تنها ابزارهای شما اراده و شانس شما برای فرار است.

دانلود Escape Abduction 1.1 بازی فرار از ربوده شدن اندروید

در نهایت بازی فرار از ربوده شدن منتشر شد!
هر اتاق این بازی به دقت طراحی شده است و هر شئ و اتفاقی طوری برنامه ریزی شده است تا داستان بازی را دنبال کنید.