Underwater Survival Sim – ۲

برای بار دیگر ماجراجویی را زیر دریا تجربه کنید!
دریا را کشف کنید,شکار کنید و مراقب حجم اکسیژن خود زیر دریا باشید.در این بازی شبیه سازی زیر دریا زنده بمانید!

دانلود Underwater Survival Sim – 2 v1.2.0 بازی شبیه سازبقا در زیر دریا اندروید

شما یکی از بازماندگان سیل بزرگ هستید که در دریا گم شده اید!خوشبختانه زیر دریایی نظامی پیدا می کنید اما این زیر دریایی فراموش شده می باشد.شما باید این زیر دریایی را تعمیر کنید یا یک زیر دریایی جدید بسازید.برای تامین غذای خود ماهی بگیرید و مراقب حجم اکسیژن خود باشید و سعی کنید زنده بمانید!

دانلود Underwater Survival Sim – 2 v1.2.0 بازی شبیه سازبقا در زیر دریا اندروید