GhostCrash refreshing! Horror puzzle game
بازی برخورد ارواح برای دختران جوان طراحی شده است.

مکعب را خاموش کنید و امتیاز دریافت کنید!هر بار که یک مکعب را پاک میکنید عکس العمل رئی را ببینید!

این بازی رتبه بندی جهانی دارد!
افرادی که امتیاز بالایی دارند در اول جدول قرار دارند!
سعی کنید رکورد بزنید و از بازی برخورد ارواح لذت ببرید!

**رتبه بندی جهانی هر ماه پاک میشود و دوباره شروع میشود.