Driving Master

دانلود Driving Master 1.432  بازی رانندگی حرفه ای اندروید

 

 

روش بازی
**برای هدایت ماشین گوشی را حرکت دهید یا صفحه را لمس کنید
**برای سرعت بیشتر گاز را فشار دهید
**برای کاهش سرعت ترمز را فشار دهید

**حالت های مختلف بازی
*بقا
*زمانی
*رانندگی مجانی
*تصادف ماشین ها