(Hive with AI (board game

کندو یک بازی تخته ای ۲ نفره از جان یانی است!در ابتدای بازی تخته خالی است و در هر نوبت بازیکنان تصمیم میگیرند یک خانه را پر کنند.هدف بازی این است که پادشاه بازی حریف را محاصره کنید.