Find The Differences 2

این بازی نسخه ی جدید پازل دوست داشتنی پیدا کردن تفاوت است.شما در این بازی باید تفاوت را از میان دو عکس تشخیص دهید. در هر مرحله ۵ تفاوت وجود دارد.این بازی مهارت باز بینی و تمرکز شما را ارتقا می دهد….