Slope

این بازی به تلاش سخت و عکس العمل سریع شما نیاز دارد.مانند پرنده در آسمان پرواز کنید.خیلی سریع در پیچ های تند بچرخید.تا می توانید باید از موانع دوری کنید.هم چنین می توانید امتیاز خود را با دیگر دوستانتان به صورت آنلاین مقایسه کنید.