German guess youtuber

از روی عکس حدس بزنید!خودتان را به چالش بکشید و سعی کنید تمام عکس ها را حدس بزنید.آیا می توانید اینکار را انجام دهید؟
بلوک ها را لمس کنید,به عکس ها نگاه کنید و کلمات اسم را حدس بزنید!

 


در هر مرحله ای که هستید میتوانید از دکمه ی “TIP”استفاده کنید.شما سه نوع TIPدارید:

*یک کلمه را پیدا کنید(هزینه:۱۵سکه)
*حذف کردن چند حرف (هزینه :۱۵سکه)
*حل معما(هزینه:۳۰سکه)
*شما با دکمه ی “اراهنمایی دوستان”می توانید نظر آنها را بدانید