Bubble Ball Shooter Marble Pop – Bubble Blaster

این بازی بسیار اعتیاد آور و جذاب است.به ماجراجویی بروید و حباب ها را بترکانید!
حباب رنگی پرت کنید,آنها را باهم مطابقت دهید و بترکانید.تمام حباب ها را بترکانید تا به مرحله ی بعد بروید.با ترکاندن حباب ها در زوایای مختلف امتیاز خود را افزایش دهید.


برای بازی_تنها هدفگیری کنید و حباب رنگی را به سمت حباب های همرنگ خودش پرت کنید و با مطابقت دادن حباب ها, آنها را بترکانید.

این بازی یکی از بهترین بازی های ترکاندن حباب ۲۰۱۷می باشد.این بازی را دانلود کنید و بیشترین امتیاز را کسب کنید