Skip The Red

Joyدوست دارد در دنیای کوچکی که خودش ساخته است زندگی کند.Joyوارد کلاس خشک و بی روح می شود اما به محضی که کلاس نقاشی شروع می شود همه چیز تغییر می کند.او به دنیای خیالی خود میرود.او در میان رنگ هاست.هر رنگی معنای خاصی دارد.سبز به معنای تازگی,زرد به معنای دوستی است اما قرمز با دیگر رنگ ها تفاوت دارد.قرمز جنگ میان عشق و نفرت است

دانلود Skip The Red 1.0  بازی قرمز را بگذرانید اندروید