Eden Renaissance
“چه می شد اگر می توانستیم دوباره شروع کنیم؟”
این بازی رسمی یکی از سری بازی های Edenمی باشد که در آن شما باید به گروه خود کمک کنید در اسکاتلند رشد و ترقی داشته باشند.
شما باید این گروه را رهبری کنید.آیا مردم باید خانه های بیشتری بسازند؟کشاورزی کنند؟شکار کنند؟یا…
شما می توانید کمپ خود را به سلیقه ی خود تزئین کنید.