Farmers Tractor Drive Simulator

محصولات را برداشت کنید و آنها را با تراکتور کشاورزی به انبار ببرید. بهترین وسیله نقلیه کاربردی را پیدا کنید، نهال بکارید و بعدا آنها را ببرید. از حیوانات خود مراقبت کنید و کالاهای تجاری خود را در بازار محلی بفروشید.
این بازی بهترین بازی شبیه سازی کشاورزی است.

دانلود Farmers Tractor Drive Simulator 1.1 بازی شبیه ساز تراکتور کشاورزی اندروید