Can You Escape Tree House
آیا می توانید از خانه درختی فرار کنید؟

این بازی یکی از مجموعه بازی های فرار وگریز است.یک پسر در خانه درختی گیر افتاده است.از شما می خواهد تا به او کمک کنید از خانه درختی فرار کند.با استفاده از سر نخ ها پازل را حل کنید و به پسر کمک کنید از خانه درختی فرار کند.از بازی لذت ببرید!

دانلود Can You Escape Tree House 1.0.7  بازی فرار از خانه درختی اندروید
این بازی رایگان را دانلود کنید و پازل های سرگرم کننده آن را حل کنید و لذت ببرید.