Forgotten Hill: Fall

در این بازی پر هیجان معما را حل کنید و از خانه وحشتناک فرار کنید!
ماشین شما خراب شده است و شما به تنهایی در یک شب سرد در نوامبر به جنگل میروید تا کسی را برای کمک بیاورید.در نزدیکی شما دهکده ی فراموش شده ای است.شما به آنجا میروید تا شاید کسی را برای کمک پیدا کنید و ممکن است در آنجا خود را درگیر فرار و گریز از آن خانه وحشتناک بیابید…
با پیدا کردن سرنخ و با شهامت کامل از این خانه وحشتناک فرار کنید.

دانلود Forgotten Hill: Fall 1.6 بازی تپه فراموش شده  اندروید