Colored Circle

بدنبال یک بازی سرگرم کننده هستید؟این بازی دقیقا چیزی است که میخواستید!این بازی با سبک بی پایان اش شما را بسیار سرگرم خواهد کرد!
میپرسید روش بازی چگونه است؟ساده است,تنها مخروط را نگه دارید و رها کنید تا فعال شود فقط به خاطر داشته باشید رنگ مخروط باید با اولین رنگی که مشاهده میکنید مطابقت داشته باشد!اگر مطابقت نداشت امتیاز از دست می دهید