Codewords 2.08

بازی کلمات بعنوان بازی رمز گشا نیز شناخته میشود.صدها پازل رایگان و ۲پازل روزانه در این برنامه برای شما قرار داده شده است.
این بازی بسیار شبیه جدول کلمات می باشد با این تفاوت که بجای مربع های راهنما هر حرف با اعدادی از ۱تا۲۶ جایگزین شده است و شما باید بیابید که کدام عدد مخصوص کدام کلمه است.