Pet Crush Zombie

آیا به بازی های پر هیجان علاقه دارید؟
حتی اگر زامبی ها بین دوستانتان قرار گرفتند نگران نباشید و نترسید.زامبی ها حرکت خواهند کرد,فقط دوستانتان را با هم جور کنید.
با جور کردن دوستانتان مراحل را بگذرانید و از حملات زامبی ها جان سالم بدر ببرید.