Oopstacles
به موجودات اسیر کمک کن تا در مسیر حرکتشان از مرگ نجات یابند!

دانلود Oopstacles 20.0  بازی آرکید جالب موانع  اندروید + مود

به سقوط های دیوانه وار آنها بخندید
با یک ضربه صحیح موانع را بگذرانید
GIFهای خنده دار را ضبط کنید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید