Deadly Desert Premium 1943
جنگ جهانی ۲ در سرزمین های بیابانی در انتظار شماست!مهارت شما تعیین میکند که پیروز جنگ باشید یا شکست بخوردید. آیا شما درسخت ترین جنگ جهانی تاریخ زنده خواهید ماند؟

۱۹۴۳-در اردوگاه باد گرم گرد و غبار را از این طرف به آن طرف میکشاند.گزارش شده است که نیروهای دشمن در راه هستند. در حالیکه نیروها برای بدست آوردن تدارکات برنامه حمله داشتند وضعیت آماده به جنگ هم اعلام شد.شما تصمیم میگیرید کدام را انتخاب کنید؟

دانلود 1943 Deadly Desert Premium 1.2.1 سرزمین مرگبار اندروید

جنگ جهانی دوم
این تصمیم شماست که در جنگ جهانی دوم برای تدارکات حمله کنید یا در وضعیت اضطراری آماده دفاع باشید.