Word Wow Big City: Help a Worm
کرم برای یک ماجراجویی دیگربازگشته است و اکنون مسابقه در شهر برگزار می شود.
مهارت کلمه سازی خود را به چالش بکشید و به کرم کمک کنید تا از ارتفاعات ساختمان ها پایین بیاید.قبل از اینکه زمان تمام شود راه خود را به پایین بیابید.

دانلودWord Wow Big City: Help a Worm 1.6.355 بازی شهر بزرگ کلمه ها:به کرم کمک کنید اندروید دانلودWord Wow Big City: Help a Worm 1.6.355 بازی شهر بزرگ کلمه ها:به کرم کمک کنید اندروید