Brick Breaker Lab
از آزمایشگاه محافظت کنید.آجر های خطرناک را بشکنید و در این زمان برگردید وبه محافظت از آزمایشگاه بپردازید.
توپ را به اطراف پرت کنید و آجر ها را بشکنید و مرحله را بگذرانید.از تقویت کننده های قدرتمند مانند تفنگ ,توپ ,توپ آتشین و توپ الکتریکی استفاده کنید و راه خود را باز کنید واز انواع مختلف آجر ها و مراحل لذت ببرید.

دانلود Brick Breaker Lab 1.4.4 بازی آزمایشگاه شکستن آجر اندروید + مود