Beneath the Basement
مبارزه کنید و مسیر خود را پیدا کنید و بازی را در یک دنیای هیجان انگیز جدید و دارای پلتفرمر دو بعدی تجربه کنید.شما باید مواظب تله ها باشید و در ۲۲ سطح موجود در این بازی در حالی که با موجودات شیطانی مبارزه می کنید فرصت بیشتری برای ادمه زندگی و بقا به دست آورید.آیا می توانید به موقع فرار کنید؟
کنترل ها:
*حرکت با دسته سمت چپ
*A=پرتاب
*B=پرش