The Floor Is Lava
این بازی همان بازی ساده دوران کودکی است.وقتی یک نفر فریاد می زند کف زمین پر از گدازه های آتش است همه تلاش می کنند در چند ثانیه به بالاترین قسمت زمین بروند.این می تواند به معنی بالا رفتن از مبل ها و امید برای دسترسی به شیر آتش نشانی ویا پریدن بر روی باجه سوپرمارکت باشد.
این بازی را می تواند در داخل و خارج منزل انجام داد.این بازی با عنوان هایی چون گدازه های داغ و یا زمین گدازه های آتش است نیزشناخته می شود.
نحوه بازی:
شما باید زمانی که بر روی صفحه نمایش گوشی نشان می دهد که زمین پر از گدازه ای آتش است از تماس با زمین خودداری کنید.شما باید فرار کنید زیرا دیگر نمی توانید در اینجا بمانید.چقدر می توانید دوام بیاورید و زنده بمانید؟