Monster Rush
با هیولا مورد علاقه خود به جنگل بروید و هرچه که می توانید غذا بخورید اما مواظب تله های لیزری و آجرهای موجود در مسیر باشید.
برای سوار شدن بر وسیله های نقلیه مختلف از سکه های خود استفاده کنید و کریستال های زیادی جمع کنید تا بتوانید هیولا ویک همراه جدید را دراین بازی بخرید.
این بازی تبلیغات درون برنامه ای را برای ادامه ی زندگی هبولا و نیز این بازی ارائه می دهد.همچنین می توانید برای دسترسی به هیولا جدید و یا یک همراه جدید در بازی خرید درون برنامه ای انجام دهید.