Hidden Screen Recorder
این نرم افزار یک نرم افزار بسار عالی است که شما می توانید با استفاده از آن به طور مخفیانه از صفحه نمایش گوشی خود فیلم بگیرید.
توجه:شماره #۰۰۷ را برای فعال کردن نرم افزار بگیرید.
شما می توانید هر اقدامی را با استفاده از این نرم افزار ضبط کنید.
شما می توانید برنامه هایی را که دوست دارید به طور اتومات ضبط شوند را انتخاب کنید.
پارامترتنظیمات را برای ضبط ویدیو شما متناسب می سازد.
شما می توانید از این نرم افزار برای ضبط پس زمینه گوشی خود استفاده کنید.
همچنیین می توانید مدت زمان ضبط ویدیو و زمان ویدیو مخفی را نیز برنامه ریزی کنید.
حجم کمی از حافظه را استفاده می کند.