Mission Counter Strike
در این بازی یک فرمانده بسیار موفق باشید و مهارت های تیر اندازی خود را ارائه دهید.یک تیر انداز ماهر یاشید که از اسلحه های مرگبار استفاده می کند و با استفاده از گلوله های نامحدود خود به دشمن شلیک می کند.
قبل از اینکه دشمن شما را در این زمان محدود بازی شکار کند شما به دشمن خود شلیک کنید و او را نابود کنید.
هرلحظه که شما تیر اندازی کنید دشمن صدای شلیک گلوله را می شنود و از حضور شما باخبر می شود.پس تا زمان که همه آنها را نابود کنید به تیر اندازی خود ادامه دهید.
هر روز برای دریافت جایزه روزانه وارد بازی شوید و پس از ۳۰ روز جایزه ویژه را دریافت کنید.