Real Thermometer
آیا هر روزکه از خواب بیدار می شوید برای مشاهده دمای بیرون به سمت پنجره می دوید؟
آیا برای ارزیابی دمابیرون از کلاس و داخل کلاس نیاز به برخی آزمایشات شیمیایی دارید؟
با استفاده از این نرم افزار کار شما راحت خواهد شد.این نرم افزار دما را به صورت سلسیوس و فارنهایت نمایش می دهد.
سنسورهای دما برای اندازه گیری دمای اتاق استفاده می شود.اگر گوشی شما سنسور دما ندارد برای لحظه ای آن را در حالت آماده به کار قرار دهید تا اطلاعات صحیحی دریافت کند.
درجه حرارت بیرون از طریق سرویس وب به دستگاه شما منتقل می شود.با استفاده از این نرم افزار شما می توانید به راحتی درباره آب و هوا صحبت کنید و اظهار نظر کنید ونیز لباس مخصوص بپوشید.