DEAD PLAGUE: Zombie Outbreak
چند ماه پیش ویروس مرگبار زامبی از یک مرکز تحقیقات سری به بیرون درز پیدا کرد.این ویروس در محیط گرم استوایی به سرعت گسترش پیدا کرد و مردم را به زامبی های وحشتناکی تبدیل کرد.
یک سازمان به نام “BIOCORP” برای جلگویری از گسترش این ویروس ساخته شده است.شما در این بازی یکی از نیروهای این تیم هستید که وظیفه دارید برای جمع آوری نمونه DNA به این مناطق آلوده خطرناک بروید و رمز و راز پشت شیوع این بیماری مرگبار را کشف کنید.در این صورت است که می توان امیدی برای درمان این بیماری داشت.
شما باید برای دفاع از انسانها و جلوگیری از گسترش این ویروس خطرناک دراین بازی نبرد برای زنده ماندن و تیراندازی سه بعدی به سرعت و قاطعانه عمل کنید .