Slow Motion Video
این نرم افزار یک نرم افزارتبدیل ویدیو است که آنها را تیدیل به فیلم های آهسته می کند.شما می توانید بخش هایی از ویدیو را انتخاب کنید و آنها را تبدیل به ویدیو و فیلم های آهسته کند.
این نرم افزار فیلم های آهسته ای را در مقایسه با فیلم های اصلی آن می سازد. و از این طریق شما می توانید لحظات بسیار عالی خود را با دوستان وفامیل خود به اشتراک بگذارید.