Battle Mobile
در مقابل جهان به مبارزه برخیزید.این شما هستید که این درگیری شدید را هدایت می کنیدو باید برای تسخیر و نابود کردن دشمن و نیز مقابله در برابر دشمن تلاش کنید.نبرد را به موبایل خود وارد کنید و خود را در طوفان جنگ بیندازید.