Destroy Bosses
شهر تحت کنترل سربازهای دشمن است.
با استفاده از سلاح های سخت و خطرناک به مبارزه بپردازید.
در پایان هر سطح شما با یک رئیس ظالم رو به رو می شوید.
اگر شما در یک سطح از بازی شکست بخورید مکانی که رئیس در آن قرار دارد تحت کنترلش قرارخواهد گرفت.
دشمنان خود را بهتر بشناسید و استراتژی های خود را دنبال کنید.
شما می توانید برای کشتن دشمن خود که در فاصل ای دورتر از شما ایستاده از تفنگ تک تیر انداز استفاده کنید.