بازی RAY DAY
به ستاره دنباله دار کمک کنید تا بخش های گمشده خود را در یک دنیای خصمانه جدید پیدا کند و قدرت کیهانی خود را به دست آورد.
از چالش های منحصر به فرد موجود در بازی عبور کنید و دشمنان خود را نابود کنید و هدیه های فوق العاده ای دریافت کنید.