نرم افزار Clear Handset
این نرم افزار به شما اجازهمی دهد تمام تماس ها،پیام های کوتاه،عکس ها و مخاطبین خود را پا کنید.
همچنین می توانید خودتان باانتخاب هر لیست آیتم ها مشخص کنید که چه بخش هایی را حذف کنیدو نیز می توانید گزینه حذف تمام بخش ها را انتخاب کنید.