Pixel Fodder
این بازی یک بازی سکوبازی در یک مدرسه قدیمی است، در این بازی شما آزاد هستید از میان شخصیت های مختلف بازی انتخاب کنید،این بازی دارای پویایی باورنکردنی است.
از تمام قدرت های پیکسل برای شکست بچه های بد ونیز بازگرداندن عدالت در این دنیا استفاده کنید.
با پیاده نظام ها، دانشمندان، ستارگان سینما، شوالیه ها و زامبی ها مبارزه کنید.